1. Definities

Hans van Gastel Coaching & Training: Hans van Gastel Coaching & Training, gevestigd te Oosterhout, kvk-nummer 69557330;

Opdracht: de werkzaamheden zoals omschreven in de Overeenkomst;

Opdrachtgever: de (rechts)persoon en contractuele wederpartij bij de Overeenkomst in opdracht waarvan de diensten worden verricht;

Cliënt: de persoon aan wie de de diensten worden verleend;

Overeenkomst: de overeenkomst die tussen Hans van Gastel Coaching & Training en Opdrachtgever is gesloten in verband met de door Hans van Gastel Coaching & Training voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden;

Levertijd: periode waarbinnen de in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen dienen te zijn uitgevoerd.

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’ wordt hier tevens onder verstaan per e-mail.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overige aanbiedingen en Overeenkomsten van Hans van Gastel Coaching & Training en overige rechtsbetrekkingen waarbij Hans van Gastel Coaching & Training diensten levert aan Opdrachtgever en maken daar dan ook deel vanuit. Partijen kunnen bij overeenkomst (gedeeltelijk) van deze algemene voorwaarden afwijken.

 • De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop-) voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen en buiten toepassing verklaard.
 • Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend nadat zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en hebben slechts betrekking op de Overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.
 • Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden tegenstrijdig is met enige bepaling in de Overeenkomst, offerte of overige aanbiedingen, is de in de Overeenkomst, offerte of overige aanbieding opgenomen bepaling voor wat de tegenstrijdigheid betreft van toepassing.
 • Wanneer een bepaling van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of anderzijds niet van toepassing mocht zijn, dan zijn de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.

3. Offertes & overige aanbiedingen

 • Een offerte en/of enig ander aanbod van Hans van Gastel Coaching & Training is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of kennelijke fouten in een offerte en/of enig ander aanbod binden Hans van Gastel Coaching & Training niet.
 • Tenzij in de offerte en/of enig ander aanbod een andere termijn is vermeld heeft een offerte een geldigheidsduur van 30 (dertig) dagen, waarna het aanbod vervalt.
 • Een offerte en/of enig ander aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige orders.

4. Totstandkoming en wijziging van de Overeenkomst

 • De Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van een offerte of aanbod.
 • Wijziging van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, of annulering van de Overeenkomst is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Hans van Gastel Coaching & Training.

5. Uitvoering van de Opdracht

 • Met het aanvaarden van de Opdracht rust op Hans van Gastel Coaching & Training een inspanningsverplichting met betrekking tot het uitvoeren van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Hans van Gastel Coaching & Training zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Hans van Gastel Coaching & Training verricht de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst naar eigen inzicht en is daarbij tevens gerechtigd om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een door haar aan te wijzen derde.

Verstrekken gegevens door Opdrachtgever

 • Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, of waarvan Hans van Gastel Coaching & Training schriftelijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, in de door Hans van Gastel Coaching & Training gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Hans van Gastel Coaching & Training te stellen.
 • Wanneer Opdrachtgever in gebreke blijft met de in het derde lid van dit artikel genoemde verplichtingen heeft Hans van Gastel Coaching & Training het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever volledig aan de in het derde lid van dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan. Hans van Gastel Coaching & Training heeft in dat geval tevens het recht om de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
 • De in de offerte of enige andere aanbieding opgenomen, geschatte, termijn waarbinnen de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst worden verricht, wordt automatisch verlengd met de duur van de periode waarbinnen Opdrachtgever in gebreke blijft met de nakoming van de krachtens de in het derde lid van dit artikel op hem rustende verplichtingen. De hiervoor bedoelde periode vangt aan op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst en duurt voort tot het moment dat Hans van Gastel Coaching & Training alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens van Opdrachtgever heeft ontvangen.
 • Opdrachtgever draagt het risico van iedere schade als gevolg van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig van Opdrachtgever ontvangen gegevens.

Locatie, faciliteiten en veiligheid

 • Wanneer de uitvoering van de werkzaamheden wordt verricht op een locatie van Opdrachtgever en/of in het bezit van Opdrachtgever en/of aangewezen door Opdrachtgever en/of op enige ander wijze ter beschikking van Opdrachtgever, draagt Opdrachtgever zorg voor een voor de uitvoering van de Overeenkomst geschikte werkplek, die dient te voldoen aan de wettelijk gestelde normen en toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Voor zover dat redelijkerwijs van Opdrachtgever gevergd kan worden, dient Opdrachtgever tevens zorg te dragen voor het kosteloos beschikbaar stellen van de (overige) faciliteiten die naar het oordeel van Hans van Gastel Coaching & Training noodzakelijk of nuttig zijn om de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst uit te kunnen voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten.
 • Indien werkzaamheden worden uitgevoerd op een locatie van Opdrachtgever en/of in het bezit van Opdrachtgever en/of aangewezen door Opdrachtgever en/of op enige andere wijze ter beschikking van Opdrachtgever, staat Opdrachtgever in voor de veiligheid van Hans van Gastel Coaching & Training en door hem in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
 • Wanneer nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst met zich zou brengen dat Hans van Gastel Coaching & Training en eventuele derden die door Hans van Gastel Coaching & Training bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, op een locatie dienen te werken waarvan redelijkerwijs kan worden vastgesteld dat de veiligheid van hen in het geding is, is Hans van Gastel Coaching & Training niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst. Naar haar keuze kan Hans van Gastel Coaching & Training in dat geval de nakoming van de Overeenkomst opschorten tot het moment waarop de veiligheid niet langer in het geding is of kan Hans van Gastel Coaching & Training de Overeenkomst ontbinden. Hans van Gastel Coaching & Training heeft in beide gevallen recht op volledige schadevergoeding, waaronder zowel directe als indirecte schade wordt begrepen.

6. Klachten/reclame en onderzoek

6.1 Klachten/reclame NIET UWV trajecten

 • Klachten over verrichte diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen schriftelijk te worden voorgelegd aan Hans van Gastel Coaching & Training. Dit geldt voor Opdrachtgever als ook Cliënt (enkel klachten voor diensten) welke via opdrachtgever is aangemeld.
 • Opdrachtgever (als ook Cliënt) kan jegens Hans van Gastel Coaching & Training geen beroep meer doen op een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, wanneer Opdrachtgever (als ook Cliënt) verzuimt een klacht over een dergelijk gebrek aan de door Hans van Gastel Coaching & Training verrichte werkzaamheden uiterlijk 14 (veertien) dagen in te dienen. Opdrachtgever (als ook Cliënt) handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en uiterlijk twee maanden indien Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken schriftelijk in te dienen.
 • Opdrachtgever (als ook Cliënt) dient Hans van Gastel Coaching & Training naar aanleiding van een klacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel in de gelegenheid te stellen de verrichte werkzaamheden te controleren en/of te herstellen. Opdrachtgever (als ook Cliënt) verleent daarbij volledige medewerking en staat Hans van Gastel Coaching & Training toe om kosteloos gebruik te maken van aanwezige hulpmiddelen. Indien Opdrachtgever (als ook Cliënt) deze mogelijkheid niet biedt, vervalt iedere aanspraak van Opdrachtgever (als ook Cliënt) op enige (schade-)vergoeding, herstel of vervanging.
 • Een klacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel ontslaat Opdrachtgever niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
 • Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 2 genoemde termijn na dagtekening van de factuur zijn klacht over de factuur en/of onjuistheden in de factuur schriftelijk bij Hans van Gastel Coaching & Training kenbaar maakt, kan Opdrachtgever jegens Hans van Gastel Coaching & Training geen beroep meer doen op dit gebrek of deze onjuistheid en dient Opdrachtgever de factuur volledig aan Hans van Gastel Coaching & Training te voldoen.
 • Indien de klacht door Hans van Gastel Coaching & Training of een geschilbeslechter (rechter, arbiter etc.) gegrond wordt bevonden, is hij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren. Een en ander ter keuze van Hans van Gastel Coaching & Training, zonder dat Opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

6.2 Klachtenprocedure voor UWV trajecten (conform ROK UWV Inkoopkader Re-Integratie).

 • Onderstaande bepalingen gaan voor op bepalingen uit artikel 6.1. Klant vervangt de term Cliënt voor artikel 6.2.
 • Een klacht is elke schriftelijke uiting door een Klant van ontevredenheid of ongenoegen over de dienstverlening van een Opdrachtnemer.
 • De Klant krijgt binnen 5 Werkdagen na ontvangst (hierna ontvangstdatum genoemd) van de Klacht door Opdrachtnemer bericht van ontvangst van de Klacht;
 • Als een Klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt de Klant uiterlijk binnen 21 Werkdagen na ontvangstdatum hiervan gemotiveerd op de hoogte gesteld;
 • Een Klacht, die wel in behandeling wordt genomen, moet binnen 21 Werkdagen na de ontvangstdatum zijn afgehandeld en de Klant ontvangt een gemotiveerd besluit op de Klacht;
 • De Klacht moet worden behandeld door een onafhankelijke medewerker, die zelf niet bij de Klacht betrokken is. Indien Opdrachtnemer een eenmansbedrijf is, borgt Opdrachtnemer dat de Klacht in behandeling wordt genomen door een onafhankelijke partij;
 • In geval een Klant meent dat zijn Klacht niet naar behoren is afgehandeld kan hij escaleren naar Opdrachtgever. Hij kan zich dan melden bij het Klachtenbureau UWV; · Opdrachtnemer moet op verzoek van Opdrachtgever inzicht geven in de achtergronden, doorlooptijden en uitkomsten van de behandelde Klachten.

7. Overmacht

 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: die omstandigheden waarvan Hans van Gastel Coaching & Training niet behoefde te verwachten dat deze zich voor zouden doen en/of waarop Hans van Gastel Coaching & Training geen invloed kan of heeft kunnen uitoefenen. Onder deze omstandigheden worden onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen: molest, brand, het verloren gaan van te verwerken materialen, stakingen of werkonderbrekingen, onvoorziene grondstoffenschaarste en import- of handelsbeperkingen. Tevens wordt daaronder mede begrepen stagnatie bij (toe-)leveranciers of andere derden waarvan Hans van Gastel Coaching & Training afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst indien en voor zover deze omstandigheden nakoming van de Overeenkomst onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken.
 • Indien Hans van Gastel Coaching & Training als gevolg van overmacht verhinderd zal zijn uitvoering te geven aan de Overeenkomst, behoudt Hans van Gastel Coaching & Training zich het recht voor de Levertijd te verlengen met de duur van de overmacht en de duur van de periode die eventueel benodigd is om op te starten.
 • Indien nakoming van de Overeenkomst door Hans van Gastel Coaching & Training als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is of langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot enige schadevergoeding bestaat.

8. Prijzen en tarieven

 • De door Opdrachtgever te betalen prijs zal worden bepaald op basis van nacalculatie aan de hand van de in de Overeenkomst bepaalde tarieven, alsmede bepaalde overige kosten en bedragen die Hans van Gastel Coaching & Training in verband met de uitvoering van de Overeenkomst aan derden verschuldigd is. Hans van Gastel Coaching & Training behoudt zich het recht voor de tarieven en de hoogte van overige kosten jaarlijks te wijzigen.
 • Wanneer in de Overeenkomst, in afwijking van hetgeen is bepaald in het eerste lid van dit artikel, een vaste prijs (of fixed fee) is overeengekomen, geldt deze als de prijs voor de uitvoering van de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst. De onkosten die niet in de Overeenkomst zijn gespecificeerd en die Hans van Gastel Coaching & Training moet maken bij de uitvoering van de Overeenkomst, komen voor rekening van Opdrachtgever.
 • Alle door Hans van Gastel Coaching & Training opgegeven prijzen en tarieven zijn, indien en voor zover niet anders is overeengekomen, uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief BTW en eventueel overige wettelijke heffingen en toeslagen. Alle prijzen zijn bovendien exclusief reis- en verblijfkosten, transportkosten, onderzoekskosten en kosten van het inschakelen van een deskundige, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • Hans van Gastel Coaching & Training is gerechtigd prijsverhogingen die zich voordoen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, maar voordat Hans van Gastel Coaching & Training de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst volledig heeft kunnen voldoen, aan Opdrachtgever door te berekenen. Daaronder wordt tevens begrepen verhogingen van de prijs als gevolg van wettelijke heffingen en/of toeslagen. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 14 (veertien) dagen na kennisgeving van de prijsverhoging de Overeenkomst te ontbinden, behoudens in die gevallen waarin de prijsverhoging het gevolg is van (verhoging van) wettelijke tarieven, accijns, belastingen en/of andere toeslagen van overheidswege.
 • Wanneer in de Overeenkomst is opgenomen dat Hans van Gastel Coaching & Training op verzoek van Opdrachtgever een limietbedrag aanhoudt en een verhoging van het limietbedrag noodzakelijk is in verband met de (volledige) uitvoering van de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst, is Hans van Gastel Coaching & Training gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de verhoging van de limiet, dan wel nadere afspraken zijn gemaakt omtrent de (financiële) voorwaarden voor de uitvoering van de nog te verrichten werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst.

9. Facturering en Betaling

Facturatie en opeisbaarheid

 • Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, en in geval Opdrachtgever handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf zonder inhouding of korting, te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na dagtekening van de factuur. Betaling dient te geschieden op de door Hans van Gastel Coaching & Training in de factuur aangegeven wijze, in de op de factuur aangegeven valuta en op het door Hans van Gastel Coaching & Training opgegeven rekeningnummer.
 • De termijn van 14 (veertien) dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is de volledige vordering tot betaling onmiddellijk opeisbaar.
 • De vordering tot volledige betaling is eveneens onmiddellijk opeisbaar indien:

–     aan Opdrachtgever faillissement is verleend, een verzoek daartoe is ingediend, door Opdrachtgever surseance van betaling is aangevraagd of Opdrachtgever op enige andere wijze de beschikking over zijn vermogen verliest; of

–     indien beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever wordt of dreigt te worden gelegd; of

–     indien Opdrachtgever als rechtspersoon wordt ontbonden of geliquideerd.

Wettelijke rente

 • Wanneer een betaling opeisbaar is geworden, is Opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente aan Hans van Gastel Coaching & Training verschuldigd.

Buitengerechtelijke kosten

 • Wanneer de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte en de kosten in een daartoe noodzakelijke gerechtelijke procedure. Indien en voor zover Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf worden daarbij de toepasselijke wettelijke regelingen worden gevolgd. Handelt Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf dan zal Opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten aan Hans van Gastel Coaching & Training vergoeden. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens wettelijke rente verschuldigd.

Allocatie betaalde bedragen

 • De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht enige vermelding van Opdrachtgever bij de betaling.
 • Het is Opdrachtgever die handelt in beroep of bedrijf niet toegestaan een vordering tot betaling aan Hans van Gastel Coaching & Training met enige vordering op Hans van Gastel Coaching & Training te verrekenen.

Vooruitbetaling & zekerheidstelling

 • Hans van Gastel Coaching & Training behoudt zich te allen tijde het recht voor om van Opdrachtgever te verlangen dat deze ofwel zekerheid stelt voor de betaling van hetgeen hij uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is, dan wel over gaat tot (gedeeltelijke) vooruitbetaling. Indien Opdrachtgever nalaat aan een dergelijk verzoek van Hans van Gastel Coaching & Training te voldoen, is Hans van Gastel Coaching & Training gerechtigd naar haar keuze en voor zover redelijk de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten tot dat haar verzoek is ingewilligd, dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

10. Intellectuele eigendom

 • Hans van Gastel Coaching & Training behoudt alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder, maar niet uitsluitend, auteursrechten, merkenrechten en industriële rechten, op haar offertes, ontwerpen, afbeeldingen, adviezen, productie- en leveringmethodes, samplemateriaal, berekeningen enzovoort, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door Hans van Gastel Coaching & Training of bij wet toegestaan, mogen geen gegevens of gegevens die voortvloeien uit voornoemde rechten op enigerlei wijze worden gebruikt, openbaar gemaakt, verveelvoudigd/gekopieerd of op andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld.
 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van Hans van Gastel Coaching & Training of van haar leveranciers van goederen en/of uit materiaal van de goederen te verwijderen of te wijzigen.
 • Indien Opdrachtgever handelt in strijd met hetgeen is bepaald in het eerste en tweede lid van dit artikel is Opdrachtgever aan Hans van Gastel Coaching & Training zonder nadere ingebrekestelling een boete verschuldigd van EUR 25.000,- (vijfentwintigduizend euro) per overtreding, zulks onverminderd het recht van Hans van Gastel Coaching & Training op schadevergoeding op grond van de wet.
 • Onverminderd de aansprakelijkheid jegens Hans van Gastel Coaching & Training wegens schade ontstaan door enig handelen of nalaten in strijd met hetgeen is bepaald in het eerste en tweede lid van dit artikel, is Opdrachtgever verplicht van diegene van wie, al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook, gebruik wordt gemaakt bij de uitvoering van de uit hoofde van de Overeenkomst op haar rustende verplichtingen, ten aanzien van de rechten en plichten als bepaald in artikel het eerste en tweede lid van dit artikel te bedingen dat diegene de in dit artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding (telkens) aan derden zal opleggen.

11. Opzegging

 • Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 (dertig) dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 • Indien Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds opzegt, heeft Hans van Gastel Coaching & Training vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag en de periode waarvoor de Overeenkomst nog zou duren als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die redelijkerwijs aan Hans van Gastel Coaching & Training zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen na compensatie ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 • Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
 • Bij voortijdige beëindiging door Hans van Gastel Coaching & Training ontstaat voor haar een inspanningsverplichting mee te werken aan de overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden.

12. Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

 • Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Hans van Gastel Coaching & Training het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden. Een zodanige ontbinding geschiedt door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling. Behoudens het geval waarin een termijn voor nakoming is overeengekomen zal Opdrachtgever eerst schriftelijk en gemotiveerd in gebreke worden gesteld en een termijn voor nakoming worden gegeven, alvorens de Overeenkomst door Hans van Gastel Coaching & Training wordt ontbonden.
 • Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, alsmede het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft Hans van Gastel Coaching & Training het recht de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst is verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van de op hem rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of aan Opdrachtgever is verzocht om een vooruitbetaling te verrichten en door Opdrachtgever geen zekerheid wordt verstrekt of de verstrekte zekerheid naar het oordeel van Hans van Gastel Coaching & Training onvoldoende is en/of door Hans van Gastel Coaching & Training geen (afdoende) vooruitbetaling van Opdrachtgever is ontvangen.
 • Hans van Gastel Coaching & Training is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is en/of wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Hans van Gastel Coaching & Training kan worden gevergd.
 • Onverminderd het bepaalde in dit artikel, alsmede het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft Hans van Gastel Coaching & Training het recht de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien:

–     Opdrachtgever de (vrije) beschikking over zijn gehele vermogen of een wezenlijk deel daarvan verliest of dreigt te verliezen;

–     aan een Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;

–     aan een Opdrachtgever faillissement is verleend;

–     de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of Opdrachtgever onder curatele is gesteld;

–     een afnemer niet (meer) beschikt over een wettelijk voorgeschreven vergunning of op enige andere wijze niet (meer) voldoet aan de wettelijke of in het maatschappelijk verkeer geldende vereisten die aan hem worden gesteld;

–     ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 1 (één) maand is opgeheven;

–     Opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk verkoopt, beëindigt of ontbindt.

 • Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, alsmede het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien:

–     Hans van Gastel Coaching & Training de beschikking over haar gehele vermogen of een wezenlijk deel daarvan verliest of dreigt te verliezen;

–     aan Hans van Gastel Coaching & Training surseance van betaling is verleend;

–     Hans van Gastel Coaching & Training failliet is verklaard;

–     Hans van Gastel Coaching & Training haar activiteiten geheel of gedeeltelijk beëindigd of ontbindt en als gevolg daarvan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever niet meer kan nakomen.

 • Opdrachtgever is gehouden om de schade die Hans van Gastel Coaching & Training als gevolg van de ontbinding lijdt en zal lijden, volledig aan Hans van Gastel Coaching & Training te vergoeden. Onder schade wordt in dit lid zowel directe als indirecte schade begrepen.
 • Indien Hans van Gastel Coaching & Training overgaat tot opschorting of ontbinding, is Hans van Gastel Coaching & Training jegens Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van enige schade dan wel kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 • Indien ontbinding van de Opdracht door Hans van Gastel Coaching & Training op grond van dit artikel plaats vindt, worden door deze ontbinding alle door Opdrachtgever aan Hans van Gastel Coaching & Training verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

13. Aansprakelijkheid en vrijwaring in geval Opdrachtgever handelt in beroep of bedrijf

Aansprakelijkheid

 • Hans van Gastel Coaching & Training is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder bedrijfs- en vervolgschade, die is ontstaan door verstrekte adviezen en overige door Hans van Gastel Coaching & Training verstrekte gegevens, dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde diensten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hans van Gastel Coaching & Training.
 • Naast het bepaalde in het eerste lid is Hans van Gastel Coaching & Training niet aansprakelijk voor schade bij Opdrachtgever of een derde, die is veroorzaakt door het gebruik en/of de verwerking van de geleverde diensten en/of door verstrekte adviezen, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Hans van Gastel Coaching & Training.
 • Hans van Gastel Coaching & Training aanvaardt daarnaast geen aansprakelijkheid voor enige schade bij Opdrachtgever en /of een derde die het gevolg is van het gebruik, de verwerking, beschadiging of verlies van diensten die door haar zijn geleverd dan wel adviezen die zijn verstrekt en waarvoor zij geen tegenprestatie ontvangt.
 • Hans van Gastel Coaching & Training aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door dat de geleverde diensten niet volgens de geldende (wettelijke) voorschriften en/of Europese normeringen worden toegepast. Opdrachtgever dient voorafgaand aan het tot stand komen van de Overeenkomst zelf te controleren of de diensten voldoen aan de geldende (wettelijke) voorschriften en op de correcte wijze kunnen worden toegepast.
 • Uitsluitend voor zover Hans van Gastel Coaching & Training toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, kan Hans van Gastel Coaching & Training worden gehouden tot vergoeding van de daardoor veroorzaakte directe en voorzienbare schade.
 • De aansprakelijkheid van Hans van Gastel Coaching & Training is in alle gevallen uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het totale bedrag dat door Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst aan Hans van Gastel Coaching & Training is betaald, althans zal de aansprakelijkheid van Hans van Gastel Coaching & Training beperkt zijn tot het bedrag dat in dat geval uit hoofde van de door Hans van Gastel Coaching & Training afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De aansprakelijkheid van Hans van Gastel Coaching & Training reikt dan ook niet tot enige verdere schade, waaronder, maar niet uitsluitend, bedrijfsschade, winstderving en schade voortvloeiende uit aanspraken van derden.

Vrijwaringen

 • Opdrachtgever vrijwaart Hans van Gastel Coaching & Training tegen iedere vordering van een derde tot vergoeding van schade, die deze derde lijdt of stelt te lijden (mede) als gevolg van gebruik of toepassing van door of namens Hans van Gastel Coaching & Training geleverde diensten.
 • Opdrachtgever vrijwaart Hans van Gastel Coaching & Training tegen alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door Hans van Gastel Coaching & Training. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Hans van Gastel Coaching & Training in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.
 • Opdrachtgever vrijwaart Hans van Gastel Coaching & Training voor iedere aanspraak van derden met betrekking tot (schade als gevolg van) het gebruik van, door of namens Opdrachtgever aangeleverde tekeningen, berekeningen, materialen, samples, modellen en overige aangeleverde informatie.

14. Aansprakelijkheid in geval Opdrachtgever niet handelt in beroep of bedrijf

 • Uitsluitend voor zover Hans van Gastel Coaching & Training toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, kan Hans van Gastel Coaching & Training worden gehouden tot vergoeding van de daardoor veroorzaakte schade.
 • Indien Hans van Gastel Coaching & Training aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot hetgeen zijn aansprakelijkheidsverzekeraar ter zake uitkeert. Hans van Gastel Coaching & Training zal zich adequaat verzekerd houden voor redelijkerwijs te verwachten aanspraken.

15. Verjaring/verval

 • Alle rechtsvorderingen jegens Hans van Gastel Coaching & Training, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 (één) jaar gerekend vanaf het moment dat de betreffende vordering opeisbaar is geworden.

16. Geschillen en toepasselijk recht

 • Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te ’s-Gravenhage.